actueel, de groene snelweg — oktober 16, 2012 at 17:44

Minister reageert op verschil meetresultaten luchtverontreiniging Overschie / A13

by

Rotterdam krijgt cijfers vieze lucht A13 (Rijnmond)

Minister Schultz heeft berekeningen over de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai bij de A13 naar de gemeente Rotterdam gestuurd. De gemeente had een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om die gegevens te krijgen.

Frise Lucht
foto: A13.nu

Zie hieronder de antwoorden van de minister op kamervragen nav de meetresultaten in een brief aan de gemeente Rotterdam Wet Openbaarheid van Bestuur; geluids- en luchtberekeningen VMax 100 km/h A13 Overschie.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht Rijkswaterstaat goochelt met meetresultaten A13? 1

Antwoord 1: Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de gemeente Rotterdam via de Wet Openbaarheid van Bestuur (de WOB) cijfers bij u heeft opgevraagd, die de huidige meetresultaten van geluidsoverlast en luchtvervuiling langs de A13 bij Overschie ter discussie stellen? Waarom zijn deze cijfers niet op vrijwillige basis overlegd aan de gemeente Rotterdam?

Antwoord 2: Ja. Er is steeds goed contact geweest met de gemeente Rotterdam over de onderbouwing van de besluiten en de gehanteerde informatie. Als de gemeente via een andere route dan een WOB-verzoek deze informatie verzocht had, dan waren de gegevens ook overlegd.

Vraag 3
Bent u bereid deze cijfers naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3: Ja (bijgevoegd).

Vraag 4
Bent u bereid regie te voeren in dit geschil en garant te staan voor correcte meetgegevens en een correcte verwerking van deze gegevens in de modellen voor de berekening van de luchtkwaliteit ter plaatse (A13 bij Overschie)?

Antwoord 4: De gemeente Rotterdam heeft verschillen opgemerkt tussen het geluidrapport en het luchtrapport. De verkeerscijfers die zijn opgenomen in bijlage 1b van het geluidrapport2 zijn niet gelijk aan de verkeerscijfers waarvan in het luchtonderzoek is uitgegaan en die via het WOB-verzoek zijn opgevraagd. Het betreft onderzoeken ten behoeve van het verkeersbesluit tot verhoging van de maximumsnelheid van 80 naar 100 km/u op de A13.
Een toets hierop door Rijkswaterstaat heeft laten zien dat er in het rapport van het geluidonderzoek helaas in bijlage 1b een tabel met verkeerde gegevens opgenomen is. De berekeningen zelf zijn wel met de juiste cijfers gedaan.
In het luchtonderzoek zijn correcte cijfers gehanteerd.

Vraag 5
Welke consequenties heeft een mogelijk onjuiste verwerking van de meetgegevens door Rijkswaterstaat op de snelheidssituatie bij de A13 in Overschie?

Antwoord 5: De mogelijk onjuiste verwerking is als bezwaar ingebracht bij de lopende bezwarenprocedure rond het verkeersbesluit A13. Bij de beslissing op de bezwaren zal ik het herziene geluidrapport voegen, nu voorzien van de juiste tabel met verkeerscijfers. Er zijn geen consequenties voor de met het verkeersbesluit vastgestelde snelheidsverhoging.

Vraag 6
Kunt u aangeven of er mogelijk ook op andere trajecten en bij de andere steden verkeerde gegevens zijn gebruikt die geluidsoverlast en luchtvervuiling meten?

Antwoord 6: Bij de andere verkeersbesluiten voor de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/u zijn wel de juiste invoergegevens opgenomen in de onderzoeksrapporten. Tijdens de bezwarenprocedures aldaar zijn op dit punt ook geen bezwaren naar voren gebracht.

Vraag 7
Bent u bereid binnen twee weken een antwoord te geven op de vraag of deze meetgegevens correct zijn?

Antwoord 7: Ja.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen