Redactioneel — december 13, 2011 at 22:12

Stikstofdepositie door wegverkeer

by

Geachte voorzitter,

Tijdens het notaoverleg MIRT van 12 december jl. heb ik toegezegd u te
informeren over stikstofdepositie door wegverkeer.

Tussen 2012 en 2018 neemt de stikstofdepositie door verkeer als gevolg van
maatregelen die opgenomen zijn in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit landelijk gemiddeld af met ca. 30%. Door de uitvoering van het
MIRT en de landelijke uitrol van de snelheidsverhoging naar 130 km/h neemt in
diezelfde periode de depositie landelijk toe met ruim 4% (ca. 3,5% door de 130
km/h en ca. 0,6% door het MIRT). De stikstofdepositie door verkeer neemt
hierdoor landelijk uiteindelijk met 26% af. Lokaal kunnen variaties optreden.

Voorts heeft u mij tijdens het notaoverleg verzocht om het onderzoek naar
verkeersveiligheideffecten van de snelheidsverhoging en alle bijbehorende stukken
te doen toekomen, die dagblad De Pers met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur heeft opgevraagd. Uw vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
had mij hier eerder om verzocht. Met een brief van 6 december jl.1 heb ik aan dit
verzoek voldaan. Kortheidshalve verwijs ik naar deze brief.

In een artikel van dagblad De Pers van maandag 12 december jl. wordt
gesuggereerd dat ik eerdere studies die de afgelopen jaren zijn gedaan naar het
positieve effect van de 80 km zones buiten beschouwing heb gelaten. En voorts
dat het onderzoek van Grontmij “Milieuonderzoek uitrol 130 km/uur” het effect
van een snelheidsverlaging veel minder gunstig ingeschat. Van deze gelegenheid
maak ik graag gebruik om dit beeld bij te stellen.

Het effect van een maximumsnelheid van 80 km/h en van 100 km/h op de
luchtkwaliteit is bekend. Voor deze maximumsnelheden bestaan emissiefactoren.
Bij het onderzoek van Grontmij naar de mogelijkheden om de maximumsnelheid
op de 80 km zones te verhogen naar 100 km/h is hiervan gebruik gemaakt. Ook is
bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de standaard rekenmethode 2 (SRM 2) die
is vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

[/einde copy und paste]

P.S. ook in PDF-vorm te downlooien